GUANZGU DOPPLER ELECTRONIC TECH CO.,LTD

GUANZGU DOPPLER ELECTRONIC TECH CO.,LTD
H2-E200

Telefon / Phone: +86 20 82260495
Faks / Fax: +86 2082086200
Adres / Address: BUILDING C,YUSHU INDUSTRIAL GARDEN,SCIENCE CENTER,GUANGZHOU CITY
Stand No: H2-E200