KANTHAL

KANTHAL
H2-B140

Telefon / Phone: +46 22021000
Faks / Fax: +46 22021166
Adres / Address: SANDVIK HEATING BOX 502 S-734 27 HALLSTAHAMMAR
Stand No: H2-B140